جای نگرانی نیست!
021 - 91311110
توجه: هنگام تماس، بفرمایید تا شما را با واحد سرمایه‌گذاری مرتبط کنند.
Nothing to worry about!​
021 - 91311110
Note: When you call, talk to investment department.